สร้างกระแสแห่งความสุขที่โรงไฟฟ้าบางปะกง - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

สร้างกระแสแห่งความสุขที่โรงไฟฟ้าบางปะกง

                                                                        bangpakong

 

โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกงประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจำนวน 4 เครื่อง และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 3 ชุด มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 3,720.3 เมกะวัตต์ ถือเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

 

จุดเริ่มต้นของการสร้างองค์กรแห่งความสุขของโรงไฟฟ้าบางปะกง เกิดจากการที่ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร และให้ความสำคัญกับความสุขในการทำงานของบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นการสร้างความสุขในองค์กรจึงเป็นการตอบโจทย์ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร รวมทั้งผลการดำเนินงานขององค์กรด้วย  โรงไฟฟ้าบางปะกงจึงได้นำหลัก Happy Workplace มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในองค์กรให้แก่พนักงานตามหลักกล่องแห่งความสุข 8 ประการ คือ Happy Heart, Happy Body, Happy Soul, Happy Brain, Happy Money, Happy Family, Happy Society และ Happy Relax โดยการดำเนินการในทุกขั้นตอน ล้วนแต่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทั้งในด้านของงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงไฟฟ้าบางปะกง อาทิ การจัดให้มีคลินิกให้คำปรึกษา โดยมีการจ้างนักจิตวิทยามาให้คำปรึกษากับพนักงาน เพื่อเป็นการป้องกัน การบำบัดรักษา และการพัฒนาสุขภาพจิตของพนักงาน การจัดกิจกรรมทางศาสนา พิธีตักบาตรวันครบรอบรัฐพิธีโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานร่วมทําบุญในทางศาสนาเป็นประจําทุกปี และการตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อให้พนักงานรู้จักวิธีการจัดการเงิน 

                     bangpakong 1       bangpakong 2

 

ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในโรงไฟฟ้าบางปะกง

 

 โดยผลที่ได้จากการดำเนินงานสร้างสุของค์กร ทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข เกิดความรัก ความผูกพันกับองค์กร มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร ระบบการทำงานขององค์กรเป็นระบบมากขึ้น มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน มีบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง และลดอัตราการลาออก การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน

 

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างสุของค์กรของโรงไฟฟ้าบางปะกง คือ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการที่จะดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความสุข จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ มีการสร้างแรงจูงใจ การสร้างความรู้สึกว่ามีส่วนร่วม ส่งผลให้พนักงานให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม รวมทั้งการมีเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้ได้แนวคิดใหม่ๆ ได้ตัวอย่างวิธีการดำเนินงาน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการขับเคลื่อนงานสร้างสุของค์กร

 

จากข้อมูลข้างต้น หากผู้สนใจในการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

                                                                                                                                         เรียบเรียงโดย     

ษมาพร รักจรรยาบรรณ