บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “สามสมบูรณ์ สร้างสมดุล” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “สามสมบูรณ์ สร้างสมดุล”

 

 

somboon 1

 

 

 

“สามสมบูรณ์ สร้างสมดุล”

 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีรากฐานมาจากธุรกิจครอบครัว ต่อมามีการพัฒนาและขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องและจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2547 ในนาม บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า SAT และบริษัทย่อยเรียกรวมกันว่า บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Group : SBG) ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร

บริษัทมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน คือ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” (Somboon Triple Bottom Line) ประกอบด้วย ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์องค์กรปี 2560 และเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์โดยเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพราะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืนมาจากฅนสมบูรณ์ที่มีความเก่งและเป็นคนดี  บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเป็นสำคัญ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ระบุว่า “บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนาองค์กร โดยมี “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน”

พนักงานคือส่วนสำคัญของบริษัทในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้เกิดขึ้นได้และบรรลุเป้าหมาย ด้วยการสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและดี มีคุณสมบัติตามที่องค์กรคาดหวังคือการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นพลเมืองดีของสังคม ภายใต้แนวคิดส่งเสริมคนดีเพื่อองค์กรและสังคมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบ Inside Out เน้นให้พนักงานเป็นศูนย์กลางพัฒนาเพื่อส่งเสริม “คนเก่งและคนดี” ให้สามารถขยายผลไปสู่สังคมและสร้างกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตั้ง ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา ทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของพนักงานที่มีจิตอาสา เพื่อดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ปัจจุบันมีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกจำนวน 140 คน

                       somboon 2    somboon3

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะของชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา

 

          ในการทำกิจกรรม Happy society บริษัทได้สนับสนุนด้านงบประมาณและเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น โครงการรักบ้านเกิด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสำนึกรักบ้านเกิดด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาถิ่นฐานของตนเอง โดยพนักงานเป็นผู้นำเสนอโครงการการ หากได้รับการอนุมัติทางบริษัทก็มีงบประมาณ 5,000-10,000 บาท ในการดำเนินการโดยร่วมกับชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา

                                somboon4    somboon5

พนักงานและชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาร่วมโครงการสำนึกรักบ้าน

          ผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรม Happy Society ของบริษัท ช่วยทำให้เกิดผลกระทบที่ดีมากมายทั้งกับบริษัทและสังคม เช่น พนักงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมทำความดีผ่านทางกิจกรรมและโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัท การลาออกของพนักงานมีแนวโน้มลดลง และคนในชุมชนใกล้เคียงได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ หากผู้อ่านสนใจการสร้างองค์กรแห่งความสุขในของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

 

เรียบเรียงโดย......ปรัชญากรณ์   ลครพล