บริษัทไทยเอ็นโอเค จำกัด "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสุขทั้งกาย และใจ จะทำให้พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ " - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัทไทยเอ็นโอเค จำกัด "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสุขทั้งกาย และใจ จะทำให้พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ "

                                                                            nok 1

บริษัทไทยเอ็นโอเค จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2531 ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากยางสังเคราะห์ หรือมียางสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบอยู่กับองค์ประกอบอื่น ผลิตขึ้นรูปโดยอาศัยกระบวนการทางความร้อน (Curing) ที่ทำให้เนื้อยางดิบหลอมเหลวภายในแบบก่อ (Mold) เพื่อขึ้นรูปตามต้องการ 

                                              nok2

บริษัทไทยเอ็นโอเค จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขในองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่    บริษัทฯ ถือปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โดยผู้บริหารมีความเชื่อว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสุขทั้งกาย และใจ จะทำให้พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นการสร้างความสุขในองค์กรจึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการนำแนวคิด Happy 8 มาเป็นกรอบในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยสร้างทัศนคติที่ดี สร้างความพึงพอใจในการทำงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการทำงานของพนักงาน กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการนำเสนอของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพียงอย่างเดียว มีกิจกรรมที่นำเสนอมาจากพนักงานแผนกอื่นๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของบริษัท        ไทยเอ็นโอเค จำกัด อาทิ โครงการ "ความรัก ที่คุณก็แบ่งปันได้ "  เป็นการอาสาไปร่วมกิจกรรมแบ่งปัน ความรักให้กับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พนักงานจะได้แสดงความรับผิดชอบ ในรูปแบบจิตอาสา และมีการส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ชื่อ Sport Arena , จัดกิจกรรมกีฬาภายใน, ส่งเสริมให้พนักงานร่วมแข่งกันกับหน่วยงานภายนอก, รวมถึงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกายประจำ, รณรงค์ต้านยาเสพติด และการส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการ กิจกรรม "ฟื้นฟูป่าชายเลน คืนนิเวศ ให้ ปู ปลา" เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำ และลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซ CO2 และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

                                        nok3

ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในบริษัทไทยเอ็นโอเค จำกัด

 

โดยผลที่ได้จากการดำเนินงานสร้างสุของค์กร ทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ความสัมพันธ์ภายในองค์กรดีขึ้น ลดช่องว่างในการทำงานระหว่างผู้บริหาร กับพนักงาน ลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  มีความรัก ความผูกพันกับองค์กร และอยากเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอีก

 

 

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างสุของค์กร คือ การที่ผู้บริหาร ที่รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน แล้วนำมารวบรวมเข้าเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และความตั้งใจของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความสุข รวมทั้งการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมออกแบบกิจกรรม ทำให้ได้กิจกรรมที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของพนักงานส่วนใหญ่ รวมถึงการให้สวัสดิการที่ดี ทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

จากข้อมูลข้างต้น หากผู้สนใจในการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับบริษัทไทยเอ็นโอเค จำกัด เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ