โรงพยาบาลสวนผึ้ง “...บุคคลที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้นั้น ตนเองจะต้องมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเสียก่อน แล้วความสุขนั้นจึงจะถ่ายทอดไปสู่บุคคลรอบข้างได้…” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

โรงพยาบาลสวนผึ้ง “...บุคคลที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้นั้น ตนเองจะต้องมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเสียก่อน แล้วความสุขนั้นจึงจะถ่ายทอดไปสู่บุคคลรอบข้างได้…”

                                                                              รพสวนผง

โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตั้งอยู่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์กรภาครัฐที่เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2526 ภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีจำนวนบุคลากร 207 คน มีภารกิจในการดูแลประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา  ใน ด้านสุขอนามัยโดยเพิ่มทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพเป็นการช่วยเหลือแก่ ผู้ยากไร้และพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรให้มีการค้นคว้าวิจัยและศึกษาหาความรู้ ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์ฉัทฐกร ธัญเกียรติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง

 

กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลสวนผึ้ง เกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพแก่ประชนชน รวมทั้งได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้เป็นองค์กรที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน เพื่อเอื้อให้เกิดองค์กรน่าอยู่และคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ผู้อำนวยโรงพยาบาลสวนผึ้ง นายแพทย์ฉัทฐกร ธัญเกียรติ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้คนในองค์กรเกิดความสุข ดังคติพจน์ที่ว่า

 

 

“...บุคคลที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้นั้น ตนเองจะต้องมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเสียก่อน แล้วความสุขนั้นจึงจะถ่ายทอดไปสู่บุคคลรอบข้างได้…”

 

เมื่อผู้บริหารมีแนวคิดในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามคติพจน์ที่กล่าวข้างต้นจึงได้นำแนวคิด องค์กรแห่งความสุข มาใช้ในการขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และต่อมามีการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างสุขขององค์กร มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการเพื่อจัดกิจกรรม และเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยกิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนส่วนใหญ่จะเกิดจากความคิดเห็นของคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจกัน และมีการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของตัวเอง ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ เนื่องด้วยอาชีพของคนในองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่และจิตสำนึกของการให้ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมการเป็นผู้ให้เสียส่วนใหญ่ อาทิ การจัดตั้งกลุ่มผู้มีจิตเมตตา บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อแพมเพิสเพื่อผู้ป่วย กิจกรรมหล่อหลอมจิตของเจ้าหน้าที่ให้เกิดสำนึกดีในการดูแลคนรอบข้าง และกิจกรรมผลิตหมวกไหมพรมให้เด็กแรกเกิดเพื่อบริจาคให้กับมารดาไม่มีเงินซื้อหมวกกันหนาว นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขใจให้ผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างมาก

                                         รพ.สวนผง1

กิจกรรมสร้างสุขในโรงพยาบาลสวนผึ้ง

 

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานสร้างสุของค์กร คือ คนในองค์กรมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น และกิจกรรมที่ทำขึ้นช่วยแก้ปัญหาให้กับคนในองค์กรได้ เช่น การจัดทำโครงการสำนึกดีในการดูแลคนรอบข้าง กิจกรรมจิตอาสา การบริจาค เป็นต้น

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างสุของค์กรของโรงพยาบาลสวนผึ้ง คือ ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและให้ความสำคัญและปลูกฝังทัศนคติในการเป็นผู้ให้ให้กับคนในองค์กรและเป็นแบบอย่างที่ดีในส่วนของพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น อีกทั้งองค์กรมีการจัดทำแผนงานการดำเนินงานกิจกรรมที่ชัดเจนตลอดจนมีผู้รับผิดชอบคือ คณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุขเป็นคณะทำงานหลักในการกำหนดนโยบาย วางกลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง

 

จากข้อมูลข้างต้น หากผู้สนใจในการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับโรงพยาบาลสวนผึ้ง เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ