บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) "องค์กรที่ดี เริ่มจากพนักงานที่ดี" - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) "องค์กรที่ดี เริ่มจากพนักงานที่ดี"

                                                                                 tipco

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้ เป็นที่รู้จักในนาม บริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 ปัจจุบัน โรงงานอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ฯ คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดคั้น น้ำสับปะรดเข้มข้น เพื่อการส่งออก

 

          ด้วยฐานความเชื่อที่ว่า ความสุขของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งที่ชี้วัดความสำเร็จขององค์กร องค์กรจึงมีความเห็นว่าองค์กรที่ดี เริ่มจากพนักงานที่ดี การสร้างคนเก่ง คนดี จึงเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆ กับการสร้างคุณภาพของสินค้า ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงพยายามสร้างความสุขให้กับพนักงานเพราะเชื่อว่าเมื่อคนมีความสุขย่อมสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ  ดังนั้น เมื่อได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace เมื่อปี พ.ศ.2551 จึงส่งบุคลากรเข้าร่วมเรียนรู้แนวคิด Happy Workplace และนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยเริ่มต้นกิจกรรมครั้งแรกด้วยการจัดกิจกรรม “สานเสวนา” ร่วมกันระหว่างพนักงานฝ่ายปฏิบัติการและพนักงานในส่วนของฝ่ายอำนวยการ โดยเชิญพนักงานทุกระดับ ทุกฝ่าย เข้ามาร่วมกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการของพนักงานทั้งหมด แล้วนำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลสรุปเป็นกิจกรรมที่พนักงานต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร และนำมาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับความสุขทั้ง 8 ประการ เช่น การจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกจะจัดให้อยู่ในหมวดของ Happy Money หรือ การออกกำลังกายจะจัดให้อยู่ในหมวดของ Happy Body เป็นต้น

 

          ด้านกระบวนการดำเนินงานมีการแต่งตั้งคณะทำงานที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ที่สนใจเข้ามาร่วมดำเนินงานกับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าถึงพนักงานในทุกระดับชั้น เพราะฉะนั้นคณะทำงานทั้ง 8 Happy จะมาจากตัวแทนของพนักงานทุกฝ่ายในองค์กร และนำผลจากการสำรวจความต้องการของพนักงาน คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการนำข้อมูลมาออกแบบกิจกรรม จัดทำโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขออนุมัติดำเนินการ ซึ่งองค์กรมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ แข่งกีฬาสี การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ บีบนวดคลายปวดเมื่อย ส่งเสริมการทำบุญตามเทศกาล ประกวดภาพถ่าย/คลิปวีดิโอ "ครอบครัวชื่นมื่นสดใสวันปีใหม่ไทย" ประกวดคลิปหนูน้อยอารมณ์ดี กิจกรรมวันวาเลนไทม์บอกรักแบบอาเซียน 10 ประเทศ บริจาคโลหิต มอบทุนการศึกษา ทำความสะอาดวัด เป็นต้น แต่กิจกรรมที่โดดเด่นคือ ด้าน HaapY Money ซึ่งมีการจัดกิจกรรมได้แก่ สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธกส. โครงการผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 

                                           tipco2

กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของทิปโก้ฟู้ด

 

          ผลลัพธ์การดำเนินงาน ในระดับบุคคล พบว่า ในการทำกิจกรรมที่ผ่านมาพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องถึงวันเวลาจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และพนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้สินค้าราคาถูกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในระดับองค์กร การขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขนั้นช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร อัตราการเข้า-ออกของบุคลากรลดลง นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องจากสถาบันต่าง ๆ ในการเป็นองค์กรสุขภาวะอีกด้วย เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2558  บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ Happy Workplace โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการจังหวัดประจวบฯ

 

          ปัจจัยความสำเร็จต่อการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของทิปโก้ฟู้ดคือ การมีนโยบายสนับสนุนขององค์กร ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืนและราบรื่น เพราะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม