บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด “องค์กรที่มีฐานคิด ใช้ “ความสุข” เป็นตัวขับเคลื่อน” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด “องค์กรที่มีฐานคิด ใช้ “ความสุข” เป็นตัวขับเคลื่อน”

                                                                             ควพ 1

 

“องค์กรที่มีฐานคิด ใช้ “ความสุข” เป็นตัวขับเคลื่อน”

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างคนไทยและประเทศญี่ปุ่น ดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 34 ปี โดยดำเนินธุรกิจผลิตอาหารประเภทน้ำส้มสายชู มายองเนส และผลิตภัณฑ์ประเภทซุป ซอส และผักตัดแต่ง มีช่องทางการจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ส่วนโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ต.หลุมดำ อ.เมือง จ.ราชบุรี บริษัทมีปรัชญาในการทำงานที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อตอบสนองทุกครัวของโลกโดยยึดมั่นในเอกลักษณ์ความอร่อยของสินค้าในทุกผลิตภัณฑ์ ความสะอาดถูกหลักอนามัย และใส่ใจในคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกคน

การก่อร่าง...สร้างแนวทางการสร้างสุข

          การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ที่นอกจากคิวพีจะมอบความสุขในความอร่อยกับสินค้าที่มีคุณภาพให้ลูกค้าแล้ว พนักงานที่ถือเป็นกลไกสำคัญขององค์กรก็ต้องมีความสุขด้วย บริษัทจึงพยายามหาแนวทางที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียด โดยในช่วงแรกเน้นการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และบรรยากาศที่เสริมสร้างความสุข จากนั้นจึงมีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดในด้านต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตามความต้องการของพนักงาน

 

            บริษัทคิวพีมีแผนการดำเนินงานประจำปีในการจัดกิจกรรมสร้างสุขอย่างชัดเจน ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 Happy (Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, Happy Money, Happy Society, Happy Soul, Happy Brain, Happy Family) โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะดำเนินการอยู่ในแต่ละเดือน ซึ่งบริษัทมีงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะทำงานจัดกิจกรรมจะมาจาก 2 ฝ่ายคือ พนักงานจากฝ่ายบุคคล และพนักงานสวัสดิการของบริษัทที่ถูกเลือกตั้งมาทำหน้าที่ คณะทำงานจะมีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมให้เกิดขึ้นในบริษัท โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานกันอย่างชัดเจน เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ หลังจากดำเนินกิจกรรมแล้ว คณะทำงานจะมีการพูดคุยเพื่อประเมินผลลัพธ์ในการทำงาน และหาแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างสุขต่อไป

 

                            ควพ2 

 

                                                           ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

กิจกรรมสร้างสุขของบริษัทคิวพีมีอยู่หลากหลาย บ้างเป็นกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายให้ตัวพนักงานเอง บ้างเป็นกิจกรรมด้านจิตอาสา ที่มอบความสุขให้กับผู้คนรอบข้าง เช่น กิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งต้นไม้คืนสู่ป่า กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการให้กับชุมชนใกล้เคียงโรงงาน ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสำหรับพนักงานหรือชุมชน ฐานคิดเดียวที่บริษัทคิวพีใช้คือ ให้ความสุขเป็นตัวขับเคลื่อน โดยเฉพาะการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่บริษัทให้ความสำคัญมาก เนื่องจากพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กรคือส่วนหนึ่งของชุมชนเหล่านั้น

         

หว่านความสุข...แล้วได้ผลลัพธ์?

          ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินกิจกรรมสร้างสุขสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. ผลลัพธ์ภายในองค์กร พบว่า มีอัตราการลาออกของพนักงานลดน้อยลง พนักงานเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เพราะการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานที่อยู่ในช่วงอายุที่หลากหลาย ทำให้เขาได้รู้จักและพูดคุยกันมากขึ้น 2. ผลลัพธ์ภายนอกองค์กร จากการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ่อยครั้ง ทำให้คนภายนอกรู้จักบริษัท และรู้จักผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำการผลิต และการทำกิจกรรมร่วมกันยังทำให้ชุมชนรู้สึกว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นทั้งภาครัฐและเอกชนก็ดีขึ้นตามไปด้วย

 

          ปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้การทำกิจกรรมสร้างสุขของบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ประสบความสำเร็จคือ พนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในองค์กร เนื่องจากกิจกรรมตอบสนองกับความต้องการของพนักงาน นอกจากนี้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร และนโยบายของบริษัทก็เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขให้ประสบความสำเร็จ เพราะการสนับสนุนดังกล่าวจะรวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ งบประมาณ พื้นที่จัดกิจกรรม เวลา ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เอื้อให้เกิดการสร้างความสุขให้กับพนักงานทั้งสิ้น

 

หากผู้อ่านสนใจการดำเนินงานการขับเคลื่อน“องค์กรที่มีฐานคิด ใช้ “ความสุข” เป็นตัวขับเคลื่อน”ตามแนวคิดของบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัดสามารถหาคำตอบได้ในบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

“องค์กรที่มีฐานคิด ใช้ “ความสุข” เป็นตัวขับเคลื่อน”

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างคนไทยและประเทศญี่ปุ่น ดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 34 ปี โดยดำเนินธุรกิจผลิตอาหารประเภทน้ำส้มสายชู มายองเนส และผลิตภัณฑ์ประเภทซุป ซอส และผักตัดแต่ง มีช่องทางการจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ส่วนโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ต.หลุมดำ อ.เมือง จ.ราชบุรี บริษัทมีปรัชญาในการทำงานที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อตอบสนองทุกครัวของโลกโดยยึดมั่นในเอกลักษณ์ความอร่อยของสินค้าในทุกผลิตภัณฑ์ ความสะอาดถูกหลักอนามัย และใส่ใจในคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกคน

การก่อร่าง...สร้างแนวทางการสร้างสุข

          การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ที่นอกจากคิวพีจะมอบความสุขในความอร่อยกับสินค้าที่มีคุณภาพให้ลูกค้าแล้ว พนักงานที่ถือเป็นกลไกสำคัญขององค์กรก็ต้องมีความสุขด้วย บริษัทจึงพยายามหาแนวทางที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียด โดยในช่วงแรกเน้นการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และบรรยากาศที่เสริมสร้างความสุข จากนั้นจึงมีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดในด้านต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตามความต้องการของพนักงาน

Description: 2

 

Description: 10

 

 

          บริษัทคิวพีมีแผนการดำเนินงานประจำปีในการจัดกิจกรรมสร้างสุขอย่างชัดเจน ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 Happy (Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, Happy Money, Happy Society, Happy Soul, Happy Brain, Happy Family) โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะดำเนินการอยู่ในแต่ละเดือน ซึ่งบริษัทมีงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะทำงานจัดกิจกรรมจะมาจาก 2 ฝ่ายคือ พนักงานจากฝ่ายบุคคล และพนักงานสวัสดิการของบริษัทที่ถูกเลือกตั้งมาทำหน้าที่ คณะทำงานจะมีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมให้เกิดขึ้นในบริษัท โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานกันอย่างชัดเจน เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ หลังจากดำเนินกิจกรรมแล้ว คณะทำงานจะมีการพูดคุยเพื่อประเมินผลลัพธ์ในการทำงาน และหาแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างสุขต่อไป