บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ "กิจกรรมที่หลากหลายและตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริงของพนักงาน" - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ "กิจกรรมที่หลากหลายและตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริงของพนักงาน"

                                                                             menam

      บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ ดำเนินธุรกิจด้านลวดสแตนเลส ลวดเชื่อมสแตนเลส จัดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศมาประมาณ 24 กว่าปี เป็นบริษัทที่บริหารงานโดยคนไทย เนื่องจากผู้บริหารมีแนวคิดที่ว่าธุรกิจที่ดำเนินการอยู่นั้นเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่หนัก ต้องการชื่อที่ฟังสบายแบบไทยๆและมีความหมายที่ดี จึงเป็นที่มาของชื่อ “แม่น้ำ”

 

 

ปัจจุบัน แม่น้ำฯเป็นผู้นำในการผลิต รีดเย็นลวด และ เพลา ทั้งสแตนเลสและเหล็กคาร์บอนโดยจัดจำหน่ายภายในประเทศร้อยละ 60 และส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก สัดส่วนประมาณร้อยละ 40 และนับได้ว่าเป็นผู้ผลิตลวดเชื่อมสแตนเลสมิกและทิก (Stainless Steel MIG and TIG Consumable) และ ลวดเชื่อมสแตนเลสสำหรับเชื่อมท่อไอเสียยานยนต์ รายเดียวของไทยที่ได้รับมาตรฐาน TS16949 และได้การยอมรับจากอุตสาหกรรมรถยนต์จากญี่ปุ่นและยุโรปอย่างต่อเนื่อง พนักงานมีทั้งสิ้นประมาณ 270 คนและส่วนใหญ่เป็นพนักงานชาย

 

          ชาวแม่น้ำฯ แล้วมีการดำเนินกิจกรรมมากมายหลากหลายเพื่อหวังว่าจะสร้างสุขให้กับพนักงานของตนเอง ให้พนักงานเกิดความรักองค์กร เมื่อเริ่มมาเรียนรู้จากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สสส. และมหาวิทยาลัยมหิดลถึงแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) มีการตรวจวัดระดับความสุขในองค์กร ทำให้ชาวแม่น้ำ ฯ จุดประกายความคิดที่จะสร้างกิจกรรมที่หลากหลายและตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริงของพนักงานมากขึ้น เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองสนใจ และกิจกรรมนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีการทำงานและวิถีชีวิตของพนักงาน การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของชาวแม่น้ำ ฯ รับผิดชอบหลักโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดเวลาที่ผ่านมา ความสุขของชาวแม่น้ำ ฯ คือ 4 ม. ได้แก่ สุขภาพมั่นคง ครอบครัวมั่นคง การงานมั่นคง และการเงินมั่นคง

 

          แม่น้ำมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ โครงการบริจาคโลหิต โครงการลดบุหรี่ แจกไข่ แจกปลาประป๋อง โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ชมรมจักรยาน ชมรมวิ่ง กิจกรรมกีฬาสีประจำปี โครงการสปาหัวใจเบิกบานผ่องใสด้วยใจยิ้ม กิจกรรมวันเกิดทำบุญประจำเดือน กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส โครงการสำนึกรักษ์บ้านเกิด เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมที่โดดเด่นของแม่น้ำคือการสร้างสุขด้าน Happy Money การเงินมั่นคง ซึ่งองค์กรมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขทางด้านการเงินไว้ชัดเจนว่า “พนักงานต้องปลอดหนี้ รู้จักการออม มีเงินใช้จ่ายคล่องตัว” จึงมีโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการเงินให้แก่พนักงาน เช่น โครงการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน 500 บาท โครงการ(กองทุน)ออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออมเงิน กันไว้ใช้ในยามจำเป็น โครงการชมรมพัฒนาเกษตรเพื่ออนาคตของแม่น้ำสแตนเลสไวร์ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกยักษ์และกบ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่พนักงาน

                                     menam2

กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของชาวแม่น้ำฯ

 

          ผลที่เกิดขึ้น พบว่า พนักงานสามารถลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันลงได้เป็นอย่างดี ประหยัดค่ากับข้าว ผลจากการประหยัดรายจ่ายส่วนนี้ทำให้พนักงานสามารถนำเงินเหล่านั้นมาออมเพิ่มขึ้นในโครงการออมทรัพย์ได้อีกด้วย และคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการย่อยก็สามารถส่งเงินคืนให้กองทุนฯ ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ตลอดเส้นทางของการขับเคลื่อน ได้สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ได้เพื่อนฝูง ความสัมพันธ์ภายในองค์กรดีขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับชาวแม่น้ำ หลายคนเกิดความรัก ความผูกพัน และรักในองค์กรเพิ่มมากขึ้น

 

 

          ปัจจัยเงื่อนไขสำคัญของการดำเนินงานคือ การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ทั้งด้านนโยบาย การปฏิบัติ งบประมาณ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร การออกแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายครอบคลุมความต้องการของพนักงานในองค์กร ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ การปฏิบัติอย่างจริงจังจนเกิดผลผลิตเป็นรูปธรรมให้พนักงานคนอื่นๆ เห็นพร้อมแบ่งปันผลผลิตให้ ทำให้สามารถสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชาวแม่น้ำ ฯ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทุกฝ่ายรับรู้ก่อนเริ่มกิจกรรมทุกครั้ง และมีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ทุกฝ่ายได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

 

          จากข้อมูลข้างต้น หากท่านใดสนใจการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ