บริษัทครอบครัวเป่ายิ้งฉุบ จำกัด “เป่า ยิ้ง ฉุบ" ผลิตภัณฑ์และบริการแห่งแรงบันดาลใจครอบครัวอบอุ่นระดับโลกในปี 2568” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัทครอบครัวเป่ายิ้งฉุบ จำกัด “เป่า ยิ้ง ฉุบ" ผลิตภัณฑ์และบริการแห่งแรงบันดาลใจครอบครัวอบอุ่นระดับโลกในปี 2568”

                                                                               logo pao ying shub 1

          บริษัทครอบครัวเป่ายิ้งฉุบจำกัด หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อบริษัท น้ำหนึ่งการตลาด น้ำหนึ่งการผลิต  น้ำหนึ่งการพิมพ์ แต่วันนี้ทั้งสามบริษัทได้รวมเป็นบริษัทเดียว ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า เป่า ยิ้ง ฉุบ ผลิตภัณฑ์และบริการแห่งแรงบันดาลใจครอบครัวอบอุ่นระดับโลกในปี 2568

 

          โดยมีค่านิยมหลักที่องค์กรยึดมั่นคือมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้ พัฒนาตน อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และครองตนให้อยู่ในศีลธรรมความดีงามปัจจุบันครอบครัวเป่ายิ้งฉุบคือผู้ผลิตเสื้อยืดครอบครัวอบอุ่นหลากหลายสไตล์ ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทั้งหมด 135 คน นอกจากจะส่งต่อความสุขผ่านผลิตภัณฑ์ขององค์กรแก่ลูกค้าแล้ว ครอบครัวเป่ายิ้งฉุบยังมีการดำเนินงานสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อมอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานภายใต้ความเชื่อของผู้บริหารองค์กรที่เห็นความสำคัญของครอบครัว โดยเชื่อว่า ครอบครัวคือพื้นฐานของทุกสิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่ปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งความสุขในแบบฉบับครอบครัวเป่ายิ้งฉุบ

 

          ครอบครัวเป่ายิ้งฉุบเป็นองค์กรขนาดเล็กการดำเนินงานสร้างสุขจึงเป็นไปในรูปแบบง่ายๆ สบายๆ ไม่มีแผนงานที่ตายตัว การทำกิจกรรมต่างๆ จึงยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของคนในองค์กร ซึ่งกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขเริ่มจากการสำรวจความต้องการของพนักงานเพื่อนำมาพิจารณาและเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม ซึ่งการทำงานมีการแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในองค์กรตามความ      ชื่นชอบและสมัครใจ กิจกรรมโครงการขององค์กรมีอยู่หลากหลาย อาทิ  ชมรมสุขภาพกาย เน้นการออกกำลังกาย ชมรมสุขภาพใจ เน้นการปฏิบัติสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระ ชมรมปลูกผัก เพื่อให้พนักงานได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และเป็นการส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้พนักงาน และชมรมออมสินเพื่อรณรงค์เรื่องการออมหยอดกระปุกและยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมาย อาทิ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมอบห้องสมุดให้โรงเรียน และกิจกรรมจิตอาสาต่างๆทั้งนี้ กิจกรรมสร้างสุขที่น่าสนใจขององค์กรคือ โครงการตื่นรู้เพิ่มศักยภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้พนักงานเกิดการตื่นรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยพนักงานจะได้เครื่องมือเตือนสติ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดความสุขในชีวิตครอบครัว ทำให้รับรู้และเข้าใจคนรอบข้างได้ดีขึ้น และได้ค้นพบความสุขที่แท้จริง

                                            pao ying shub 2

โครงการตื่นรู้...เพิ่มศักยภาพชีวิต

           นอกจากนี้ องค์กรยังได้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครอบครัวอบอุ่น ขึ้นในบริเวณองค์กร โดยเริ่มมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อให้พนักงานนำลูกมาฝากเลี้ยงได้เมื่อเขามาทำงาน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือลูกหลานของพนักงาน แต่ปัจจุบันได้ขยายสู่การรับเลี้ยงดูลูกหลานของคนในชุมชนด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก คือ เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ลูกของพนักงานได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา สร้างความรัก ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก

 

                                                pao ying shub 3

การทำกิจกรรมของเด็กๆ ในสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครอบครัวอบอุ่น

 

          ผลลัพธ์ที่องค์กรได้รับจากการลงทุนลงแรงสร้างความสุขให้กับพนักงานอันเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวคือ พนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้าง มีความพึงพอใจ ผูกพันกับองค์กรอยากร่วมงานกับองค์กร ซึ่งสะท้อนได้จากอายุการทำงานที่ยาวนานและการชักชวนให้พี่น้องหรือคนในครอบครัวมาทำงานกับองค์กร อีกทั้งพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็นอย่างดี และนอกจากองค์กรจะได้สร้างความสุขให้พนักงานในองค์กรแล้ว กิจกรรมต่างๆ ยังได้ขยายสู่ชุมชนรอบข้าง เพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งความสุขอีกด้วย

 

          แต่ทั้งนี้ หากผู้อ่านสนใจการสร้างองค์กรแห่งความสุขในแบบฉบับครอบครัวเป่ายิ้งฉุบ เพียงได้ยินชื่อก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น และเป็นกันเองนี้แล้ว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

บริษัทครอบครัวเป่ายิ้งฉุบจำกัด หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อบริษัท น้ำหนึ่งการตลาด น้ำหนึ่งการผลิต น้ำหนึ่งการพิมพ์ แต่วันนี้ทั้งสามบริษัทได้รวมเป็นบริษัทเดียว ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า“เป่า ยิ้ง ฉุบ" ผลิตภัณฑ์และบริการแห่งแรงบันดาลใจครอบครัวอบอุ่นระดับโลกในปี 2568”

เรียบเรียงโดย วริสากรณ์ ทองสอาด