บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.สมุทรปราการ - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.สมุทรปราการ

 

                                                                             pc

 

                                     “ผู้บริหารหนุน คณะทำงานเด่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุข

 

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทของคนไทยที่ดำเนินงานมานานกว่า 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ถ่วงล้อรถยนต์ และสายรัดท่อที่มีคุณภาพ พร้อมกับนำเข้าผลิตภัณฑ์หล่อยาง เครื่องถอดยาง ตั้งศูนย์ จากต่างประเทศ โดยบริษัทตั้งอยู่ที่ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ มีจำนวนพนักงาน 380 คน เป็นแรงงานข้ามชาติ 80 คน ที่เหลือเป็นคนไทยทั้งหมด

การก่อร่าง...สร้างแนวทางการสร้างสุข

          จุดเริ่มต้นการสร้างสุขของบริษัท พี.ซี. โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2558 โดยก่อนหน้านี้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะอยู่ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน ซึ่งเหตุผลหลักของการจัดกิจกรรมสร้างสุขเกิดจากบริษัทต้องการลดอัตราการลาออกของพนักงาน ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสูญเสียเวลาในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่ บริษัทจึงพยายามค้นหาแนวทางที่หลากหลายในการเพิ่มความสุขให้กับพนักงาน และรับแนวทางการสร้างสุขในองค์กรเข้ามาในบริษัท โดยส่งพนักงานไปเรียนรู้เรื่องดังกล่าว จากนั้นจึงนำมาประยุกต์ ปรับใช้ ภายในองค์กร 

             หลังจากนั้นบริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์และการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรอย่างชัดเจน  และแต่งตั้งคณะทำงานสร้างสุขภาวะองค์กร เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างสุขในบริษัท ซึ่งก่อนการลงทำกิจกรรมในแต่ละครั้งคณะทำงานฯ จะมีการประเมินสถานการณ์หรือปัญหาที่พนักงานประสบ และออกแบบกิจกรรมเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว หลังจากดำเนินกิจกรรมได้สักระยะคณะทำงานฯ จะทำการประเมินความสุขของพนักงานเพื่อประเมินผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ อีกด้วย

 

                                       pc1

 

                                                              ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในบริษัท พี.ซี. โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

กิจกรรมสร้างสุขของบริษัทฯ มีอยู่หลากหลายกระจายอยู่ตามหมวดต่าง ๆ ของ Happy 8 โดยกิจกรรมที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ คือการจัดช่วงพักสั้น ๆ ให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดในระหว่างเวลาทำงาน ซึ่งพนักงานสามารถใช้เวลาเพื่อการพักผ่อน ทำธุระส่วนตัว หรือพูดคุยกัน โดยคณะทำงานจะเปิดเพลงเพื่อผ่อนคลายให้กับพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดกระจายตามเดือนต่าง ๆ อาทิ ฟังธรรมะ เจริญสติ ในเช้าวันจันทร์แรกของเดือน กิจกรรมออมเงินจากวันแม่ถึงวันพ่อ เพื่อสร้างวินัยในการออมให้กับพนักงาน การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษบริเวณด้านหลังโรงงาน กิจกรรมด้านการให้ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ

         

หว่านความสุข...แล้วได้ผลลัพธ์?

          ผลลัพธ์จากการทำงานสร้างสุขที่เกิดอย่างชัดเจนในบริษัทคือ พนักงานมีความสุขมากขึ้นในการมาทำงานในแต่ละวัน อีกทั้งยังเห็นความร่วมมือของพนักงานทั้งคนไทยและคนเมียนมาร์ในการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ส่งผลถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และพนักงานยังเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรที่เป็นผู้จุดประกายความสุขให้เกิดขึ้น และการที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขร่วมกับชุมชนภายนอก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนรอบข้างรู้จักบริษัทมากขึ้น และเห็นว่าบริษัทใส่ใจกับผู้คนรอบตัวที่ไม่ได้เน้นเฉพาะพนักงานของบริษัทเท่านั้น คณะทำงานยังมองว่าการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นเหมือนการตอบแทนในการดำรงอยู่ของบริษัท เนื่องจากการทำโรงงานอุตสาหกรรมบางครั้งอาจสร้างมลภาวะให้กับชุมชนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นอกจากนี้การทำกิจกรรมสร้างสุขยังสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างคณะทำงานในบริษัทกับองค์กรอื่น ๆ อีกด้วย ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานสร้างสุขในองค์กรต่อไป ผลลัพธ์การทำงานสร้างสุขที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือ ตัวเลขสถิติต่าง ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น อัตราการเลิกสูบบุหรี่ของพนักงาน จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวนคนเข้าร่วมโครงการออมเงิน ฯลฯ

 

          ปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้การทำกิจกรรมสร้างสุขของบริษัท พี.ซี. โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประสบความสำเร็จคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน นอกจากนี้ระบบการทำงานของคณะทำงานยังเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงานอีกด้วย เนื่องจากคณะทำงานจะกระจายอยู่ในแต่ละแผนก การทำกิจกรรมต่าง ๆ คณะทำงานที่ประจำอยู่ในแผนกนั้น ๆ จะเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ หรือสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี อีกทั้งคุณสมบัติหรือทักษะที่คณะทำงานแต่ละคนมี เช่น ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการนำเสนอ ทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น ฯลฯ ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้กิจกรรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

หากผู้อ่านสนใจการดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวคิดของบริษัท พี.ซี. โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถหาคำตอบได้ในบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

                                                  เรียบเรียงโดย      สุภัทรา บัวเพิ่ม 

                        “ผู้บริหารหนุน คณะทำงานเด่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุข

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทของคนไทยที่ดำเนินงานมานานกว่า 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ถ่วงล้อรถยนต์ และสายรัดท่อที่มีคุณภาพ พร้อมกับนำเข้าผลิตภัณฑ์หล่อยาง เครื่องถอดยาง ตั้งศูนย์ จากต่างประเทศ โดยบริษัทตั้งอยู่ที่ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ มีจำนวนพนักงาน 380 คน เป็นแรงงานข้ามชาติ 80 คน ที่เหลือเป็นคนไทยทั้งหมด

การก่อร่าง...สร้างแนวทางการสร้างสุข

          จุดเริ่มต้นการสร้างสุขของบริษัท พี.ซี. โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2558 โดยก่อนหน้านี้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะอยู่ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน ซึ่งเหตุผลหลักของการจัดกิจกรรมสร้างสุขเกิดจากบริษัทต้องการลดอัตราการลาออกของพนักงาน ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสูญเสียเวลาในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่ บริษัทจึงพยายามค้นหาแนวทางที่หลากหลายในการเพิ่มความสุขให้กับพนักงาน และรับแนวทางการสร้างสุขในองค์กรเข้ามาในบริษัท โดยส่งพนักงานไปเรียนรู้เรื่องดังกล่าว จากนั้นจึงนำมาประยุกต์ ปรับใช้ ภายในองค์กร

Description: Description: D:\งาน Happy\ถอดบทเรียน\พีซีโปรดักส์\ปชส.วันงดสูบบุหรี่โลก30พ.ค.58.jpg

 

Description: Description: D:\งาน Happy\ถอดบทเรียน\พีซีโปรดักส์\ปชส.บริจาคเงินศูนย์ฟื้นฟูทหารผ่านศึก23ก.ค.58.jpg

 

Description: Description: D:\งาน Happy\ถอดบทเรียน\พีซีโปรดักส์\ปชส.กิจกรรมวันจันทร์ธรรมะ 6 ก.ค58.jpg

 

หลังจากนั้นบริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์และการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรอย่างชัดเจน  และแต่งตั้งคณะทำงานสร้างสุขภาวะองค์กร เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างสุขในบริษัท ซึ่งก่อนการลงทำกิจกรรมในแต่ละครั้งคณะทำงานฯ จะมีการประเมินสถานการณ์หรือปัญหาที่พนักงานประสบ และออกแบบกิจกรรมเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว หลังจากดำเนินกิจกรรมได้สักระยะคณะทำงานฯ จะทำการประเมินความสุขของพนักงานเพื่อประเมินผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ