บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด "พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัท" - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด "พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัท"

 

                                                                                  kubota

 

  บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เครื่องจักรอันทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของสยามคูโบต้ามีความหลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานในภาคเกษตรกรรมเกือบทุกประเภท  ตั้งแต่เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เบนซิน รถแทรกเตอร์เดินตาม เครื่องเกี่ยวข้าววางราย  รวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อการเกษตรอื่นๆ เพื่อตอบสนองการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

 

          เนื่องจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด มีแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัท พนักงานทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของความผาสุกของพนักงาน ซึ่งการดำเนินงาน Happy Workplace นั้นเป็นนโยบายที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานขององค์กร โดยเน้นไปที่ การทำให้พนักงานเป็นคนดี และมีความสุขในการทำงาน โดยดำเนินงาน Happy Workplace มาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร รวมเป็นระยะเวลา 37 ปี โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำให้พนักงานเป็นคนดี และมีความสุขในการทำงาน และให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด มีอุดมการณ์ของบริษัท คือ บริษัทจะดำเนินธุรกิจเพื่อความผาสุกของพนักงานจึงได้บรรจุ นโยบาย Happy Workplace ไว้ในแผนการดำเนินงานขององค์กร โดยผลที่ได้จากการดำเนินงานสร้างสุของค์กร ทำให้พนักงานมีความรักและความผูกพันต่อองค์กร มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากขึ้น มีความรักบริษัทมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตของบริษัทดีขึ้น

 

                                      kubota1

           ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด

 

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างสุของค์กร คือ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรม และผู้บริหาร มีความจริงใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิด ความร่วมมือจากพนักงานในทุกระดับ และหน่วยงาน ส่งผลให้กิจกรรมได้รับการยอมรับและเป็นที่ชื่นชอบ และพนักงานทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ร่วมกิจกรรมนั้น

 

จากข้อมูลข้างต้น หากผู้สนใจในการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับ     บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

                                                                                         เรียบเรียงโดย    ษมาพร รักจรรยาบรรณ