บริษัท สรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999) จำกัด “การให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท สรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999) จำกัด “การให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ”

 

                                                                       srwc

 

บริษัท สรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตแอสฟัลต์ผสมเสร็จ เป็นกลุ่มโรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียมกับผลิตภัณฑ์อื่น ก่อตั้งโดย คุณวริษฐา บลัว ภายใต้แบรนด์ “สรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999) หรือ SRWC มีบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้ บริษัทสรวีย์ฯ อีก 8 บริษัท และด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยึดแนวทางหลักคำสอนของ ศริตศาสนาที่เน้นการให้และเชื่อว่า “การให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” ประกอบฐานคิดของบริษัทฯ ที่มีฐานคิดว่า การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญมากเพราะถ้าพนักงานมีความสุขก็ย่อมส่งผลถึงผลงานของบริษัทด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นสร้าง Happy Workplace ให้พนักงานในองค์กร  โดยจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเพื่อต้องการให้พนักงานมีความสุข อาทิ  โครงการสร้างบ้านที่พักอาศัยให้พนักงานอยู่ฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว พนักงานไม่ต้องเสียค่าเดินทางมาทำงานและเสียค่าเช่าบ้าน ทำให้พนักงานมีเงินใช้จ่ายในครอบครัวเพียงพอ โครงการให้กู้ยืมเงินในกรณีที่มีความจำเป็นโดยคิดดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยต้นทุนของบริษัท การจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นอกเหนือจากประกันสังคม

                       srwc1

กิจกรรมสร้างสุขในบริษัทสรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999) จำกัด

 

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานสร้างสุของค์กร ทำให้พนักงานมีความเครียดน้อยลงและมีความสุขที่ได้มาทำงานร่วมกันเป็นทีม ผลจากการสอบถามพนักงานพบว่าพนักงานมีความคิดที่จะทำงานกับองค์กรจนกว่าจะเกษียณอายุโดยจะไม่เปลี่ยนไปทำงานที่อื่นเนื่องจากมีความรักผูกพันองค์กร และจากการได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

 

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จในการจัดกิจกรรม คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญของกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขที่ชัดเจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน และพนักงานให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดจนองค์กรได้ให้การสนับสนุนทั้งกำลังคนและงบประมาณในการทำกิจกรรมต่างๆ

 

จากข้อมูลข้างต้น หากผู้สนใจในการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับบริษัทสรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999) จำกัด เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

 

                                                                                         เรียบเรียงโดย  ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์