บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด “บริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด “บริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน”

                                                                                       riki

“บริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน”

บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ดำเนินธุรกิจสิ่งทอ โดยผลิตชุดชั้นในชาย/หญิง ชุดออกกำลังกาย เสื้อยืด ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก โดยมีที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จ.ราชบุรี ด้วยจำนวนพนักงานเกือบ 600 คน และ 1 ใน 3 เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แม้ภายในบริษัทจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ แต่ริกิ การ์เม้นส์ ก็มีวัฒนธรรมเดียวในการบริหารองค์กรคือ ใช้ “ความสุข” เป็นตัวขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการทำงานสร้างสุขในองค์กร

 

การก่อร่าง...สร้างแนวทางการสร้างสุข

          จุดเริ่มต้นของการสร้างสุขในบริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด เกิดจากบริษัทมีอัตราในการลาออกของพนักงานสูง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกระทบกระทั่งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทำให้พนักงานไม่มีความสุขในการทำงาน และส่งผลไปถึงผลประกอบการของบริษัท คณะทำงานจึงพยายามหาทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นว่าการนำกระบวนการสร้างสุขในองค์กรมาเป็นเครื่องมือจะช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับพนักงานได้ จึงจัดตั้ง “คณะกรรมการสร้างสุข” หรือ “ทีมปี้” (ย่อจาก Happy Team) เป็นทีมทำงานขับเคลื่อนความสุขให้เกิดขึ้นในบริษัทผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

 

          โดยในช่วงแรกของการทำกิจกรรมบริษัทใช้เครื่องมือ Happinometers และ mapHR มาประเมินความสุขเบื้องต้นของพนักงานก่อนเริ่มกิจกรรม และในปัจจุบันยังพัฒนากิจกรรม RG News นักข่าวสายความสุข ที่ประเมินความสุขจากการสัมภาษณ์พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง ริกิ

การ์เม้นส์ ให้ความสำคัญกับการประเมินกิจกรรมสร้างสุขที่จัดขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะทำให้บริษัทได้ทราบความรู้สึก หรือความต้องการของพนักงานหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปแล้ว

                         riki1

                                                                                    ภาพตัวอย่างกิจกรรม

 

          กิจกรรมสร้างสุขของริกิ การ์เม้นส์ มีหลากหลาย ครอบคลุมในทุกความสุขที่มนุษย์พึงได้รับ เช่น กิจกรรมหน้ากากยิ้ม ที่หยิบอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองในการทำงานมาสร้างรอยยิ้มให้กับพนักงานเวลาเครียด กิจกรรมแบ่งฉันปันเธอ โดยบริษัทเปิดตลาดนัดให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนสิ่งของ จับจ่ายใช้สอย สินค้าที่ราคาไม่แพง กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข รณรงค์ให้พนักงานลดเหล้าและบุหรี่ เป็นต้น นอกจากกิจกรรมที่บริษัทจัดเตรียมให้แล้ว ยังมีกิจกรรมที่พนักงานสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นระหว่างกันคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างพนักงานที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติอีกด้วย

 

หว่านความสุข...แล้วได้ผลลัพธ์?

          การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากการจัดกิจกรรมสร้างสุขในบริษัทคือ ความสัมพันธ์ของพนักงานในแผนกต่าง ๆ ดีขึ้น พนักงานทุกคนคุยกันมากขึ้นแม้จะอยู่คนละแผนก อีกทั้งปัญหาการกระทบกระทั่งก็ลดน้อยลง เมื่อพนักงานมีความสุขก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้เห็นความสามารถที่นอกเหนือจากการทำงานของพนักงาน เพราะเมื่อพนักงานได้ลงมือทำกิจกรรม ก็จะเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นประสิทธิภาพที่พนักงานสามารถค้นพบในตัวเองนอกเหนือจากการทำงานอีกด้วย

 

       ปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้การทำกิจกรรมสร้างสุขในริกิ การ์เม้นส์ ประสบความสำเร็จคือ ความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในบริษัท โดยคณะกรรมการสร้างสุขใช้วิธีการสื่อสารกับพนักงานถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการทำกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในตัวของพนักงานเองแล้ว การทำกิจกรรมที่ส่งผ่านความสุขไปสู่คนอื่น ๆ ถือเป็นมวลแห่งความสุขที่มีคุณค่าที่พนักงานได้ปลดปล่อยออกมา และการที่บริษัทมีวัฒนธรรมที่ใช้ “ความสุข” เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความคิดที่ดี ๆ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมหลาย ๆ อย่างตามมา เช่น วัฒนธรรมแห่งการให้ การให้เกียรติและให้คุณค่ากับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรเกิดการทำงานอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนทั้งสิ้น

 

หากผู้อ่านสนใจการดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวคิดการใช้วัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน”ของบริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด สามารถหาคำตอบได้ในบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

                                                                                     เรียบเรียงโดย    สุภัทรา บัวเพิ่ม 

 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในบริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด