บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) “เรามุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ด้วยผลิตภัณฑ์กระจก” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) “เรามุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ด้วยผลิตภัณฑ์กระจก”

                                                                         AGC 1

“เรามุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ด้วยผลิตภัณฑ์กระจก”

 

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตกระจกแผ่นเรียบบริษัทแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทยมากว่า 45 ปี ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทได้รังสรรค์นวัตกรรมการผลิตเพื่อให้ได้กระจกคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งรวมทั้งการแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง

 

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัท โดยตระหนักว่า ความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตของบริษัทนั้น บริษัทต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  บริษัทจึงมีนโยบายการดำเนินงานเพื่อเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม ความพึงพอใจของพนักงาน การปฏิบัติตามหรือเคารพต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยการให้ความสำคัญและสร้างความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท คือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบข้าง

 

สำหรับการจัดกิจกรรม Happy society ที่โดดเด่นของบริษัท เช่น โครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด เป็นโครงการที่บริษัทร่วมมือกับคณะแพทย์แผนไทยในการฝึกอบรมการนวดแผนไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ โดยในการฝึกอบรมจะมีการเรียนรู้หลักการและการฝึกปฏิบัติจนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง และมีการต่อยอดกิจกรรมโดยให้นักเรียนโครงการฯออกหน่วยนวดจริงในชุมชน เป็นการพัฒนาฝีมือให้กับนักเรียนให้เกิดความชำนาญและนำไปใช้ในการสร้างอาชีพต่อไป

 

                                AGC 2

การฝึกอบรมแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด

          สำหรับผลลัพธ์การจัดกิจกรรม Happy Society ของบริษัททำให้พนักงานมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมที่บริษัทได้จัดขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชน ลดข้อร้องเรียนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้ หากผู้อ่านสนใจการสร้างองค์กรแห่งความสุขในของ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)  สามารถติดตามรายละเอียดได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

 

                                                                                  เรียบเรียงโดย    ปรัชญากรณ์   ลครพล