เกี่ยวกับเรา - happy-workplace.com

เกี่ยวกับเรา


- เครื่องมือ Happy 8 Menu คืออะไร?
- ความเป็นมาและความสำคัญของเครื่องมือ

- พัฒนาการของเครื่องมือ Happy 8 Menu
- ประโยชน์ของการนำเครื่องมือ Happy 8 Menu ไปใช้
- วิธีการใช้เครื่องมือ Happy 8 Menu
- เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
- องค์ประกอบที่นำไปสู่ความสำเร็จในการใช้เครื่องมือ Happy 8 Menu


 เครื่องมือ Happy 8 Menu คืออะไร ?
   เครื่องมือ Happy 8 Menu เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ให้ประสบผลสำเร็จ โดยทำหน้าที่เป็นกลไกช่วยในการจัดการความรู้ของภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ จัดให้มีการสร้างความรู้ การสกัดความรู้ การคัดเลือก รวบรวม จัดเก็บความรู้ การเผยแพร่ แบ่งปันความรู้ สร้างช่องทางการเข้าถึงความรู้ ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร โดยมีรูปแบบทั้งการดำเนินการในเชิงกว้างต่อสาธารณชน ผ่านพื้นที่การเรียนรู้บนเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลา และการดำเนินการในเชิงลึกต่อองค์กรภาคีเครือข่าย ผ่านพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบของเวทีจัดการความรู้ ซึ่งในทั้งสองรูปแบบได้เปิดช่องทางให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อให้สามารถพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือให้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างต่อเนื่องความเป็นมาและความสำคัญของเครื่องมือ
   ปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจ จะดำรงอยู่ได้ต้องมีความ สามารถในการพัฒนาคนและองค์กรให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก การทำธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม การให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร จึงมีความสำคัญต่อ การพัฒนาองค์กร การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว การสร้างสรรค์องค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข จะต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการจัดการ เพื่อทำให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน มีนโยบายและกิจกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม มีกิจกรรมต่างๆที่ทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กรคิดถึงส่วนรวม สามารถทำงานเป็นทีมและสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนเผื่อแผ่ความสุขไปสู่ชุมชนรอบข้างและสังคมส่วนรวมได้ด้วย
   ซึ่งการดำเนินงานใดๆ ในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องอาศัยการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการขับเคลื่อน เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นพลวัตอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนางาน การเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาที่พบในการทำงาน การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรหรือการสร้างองค์กรแห่งความสุขก็เช่นกัน หากต้องการให้ประสบผลสำเร็จ ก็จำเป็นต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การใช้ความรู้ในการพัฒนางาน และพัฒนาผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมทั้งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะทำให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขตามมา
    ความจำเป็นของการจัดการความรู้ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ที่ผ่านมามีสถานประกอบการและธุรกิจเอกชนหลายแห่ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการสร้างสุขภาวะในองค์กร โดยมีการดำเนินงานในรูปแบบที่หลากหลายกันออกไป โดยมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่มีความต้องการจะริเริ่มการดำเนินการองค์กรสุขภาวะ แต่ยังขาดองค์ความรู้แนวทางในการเริ่มต้นดำเนินงาน องค์กรบางส่วนอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งจำเป็นต้องหาความรู้มาใช้ในการพัฒนายกระดับงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีองค์กรที่ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรหน่วยงานอื่นๆ ได้ ซึ่งหากมีการจัดการให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้จากการทำงานด้านนี้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรต่างๆ เหล่านี้ ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้การทำงานระหว่างกัน ทำให้สามารถแสวงหาความรู้มาใช้ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรได้เป็นอย่างดี
    จากการเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขดังกล่าวข้างต้น คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงได้พัฒนาเครื่องมือ Happy 8 Menu: กล่องแห่งความสุขแปดประการ ขึ้นมา
    เครื่องมือ Happy 8 Menu สามารถเป็นกลไกในการจัดการความรู้ ระหว่างแหล่งข้อมูล องค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีอยู่เป็นจำนวนหนึ่งแล้ว กับองค์กรใหม่ที่สนใจจะริเริ่มการดำเนินงานด้านนี้ โดยจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศออนไลน์ทางเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการดำเนินการด้านนี้ โดยจัดการให้มีการสร้างความรู้ และแบ่งปันความรู้ ที่จำเป็นในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Space) โดยให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยจัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางในสังคมออนไลน์ facebook, blog และ webboard ซึ่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ บริบทขององค์กร/สถานประกอบการในปัจจุบัน เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มองค์กรที่สนใจเข้าร่วม อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ด้านการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ขยายผลไปมากกว่าเฉพาะองค์กรของตนเองได้
    โดยในระยะแรก คณะผู้ดำเนินงานเริ่มต้นพัฒนาจากข้อมูลของภาคีเครือข่ายของศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). และต่อมาได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่สังคมในวงกว้าง รวมทั้งมีการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ในงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อหวังให้เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์แก่องค์กรโดยทั่วไปที่สนใจการดำเนินงานสร้างสุขในองค์กร เพื่อพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาไปสู่องค์กร/เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดสังคมสุขภาวะต่อไป

 

พัฒนาการของเครื่องมือ
Happy 8 Menu ยุค 1.0: ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน 2551 – ธันวาคม 2552
ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนขององค์กร มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์จากตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และได้รวบรวมเรื่องราวเป็นหนังสือ “ร้อยความคิด...สร้างสุของค์กร”

Happy 8 Menu ยุค 2.0: ระหว่างช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2553
เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย 6 จังหวัดนำร่อง และภาคีจากส่วนกลาง ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อประชุมระดมความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ และนำเสนอองค์กรสุขภาวะต้นแบบที่นำแนวคิด Happy workplace และ Happy8 ไปดำเนินงานในองค์กร และได้มีการเรียบเรียงถอดบทเรียนการทำงานจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นำเสนอในเวทีย่อยของงาน Happy Workplace Forum ครั้งที่ 4 พร้อมเปิดตัวหนังสือ “สูตรลัด การสร้างองค์กรแห่งความสุข: ด้วยกรณีศึกษา 6 จังหวัดภาคี” และได้นำแนวคิดของ Good Practices มาพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลที่จะทำให้ทราบนโยบาย รูปแบบการดำเนินงาน ผลลัพธ์การดำเนินงาน ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ ซึ่งสามารถช่วยสกัดความรู้ ถอดกิจกรรมดีดี ที่แต่ละองค์กรใช้ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรมาเป็นตัวอย่างแก่องค์กรทั่วไปได้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปขององค์กร, แบบบันทึกตัวอย่างกิจกรรม Happy Workplace, แบบบันทึกสื่อที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม Happy Workplace ซึ่งผ่านการทดลองใช้กับภาคีเครือข่ายของศูนย์ Happy Workplace สสส. ในระยะนั้น

Happy Workplace Happy 8 Menu ยุค 3.0: ระหว่างช่วงเดือนมกราคม 2554-มิถุนายน 2555
ได้พัฒนาให้เกิดการสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยน การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ที่กว้างขวางขึ้น โดยนำแบบบันทึกตัวอย่างกิจกรรมที่เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะเป็น paper-based พัฒนาสู่เครื่องมือแบบ web-based และพัฒนาให้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ที่สามารถสืบค้นองค์กรภาคีเครือข่ายและตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรได้อย่างเป็นระบบ บนเว็บไซต์ (www.happy-workplace.com) รวมทั้งพัฒนาช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน blog และ facebook เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรใหม่ๆ และเป็นพื้นที่สาธารณะแห่งการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการเติมเต็มข้อมูลและมีทางเลือกของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศและเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Happy Workplace และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงไปสู่สุขภาวะของบุคลากร ครอบครัว สังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้องให้มีสุขภาวะที่ดีต่อไป


Happy 8 Menu 3.5 ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงปัจจุบัน
ได้พัฒนาต่อเนื่องในด้านการสร้างความรู้ การรวบรวมความรู้ การแบ่งปันความรู้ และพัฒนาต่อยอดสู่การขับเคลื่อนการนำความรู้ไปใช้ โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น โดยมีการจัดคลังความรู้ จัดทำและเผยแพร่บทความ ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ การจัดทำคลินิกเรียนรู้ บริการถามตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และขยายฐานข้อมูลตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งที่มีการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะอยู่แล้ว และองค์กรองค์กรที่สนใจ หรืออยู่ในระยะริเริ่ม แต่ยังขาดองค์ความรู้และที่ปรึกษาในการดำเนินงาน ซึ่งนอกจากการจัดการความรู้ ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์แล้ว ยังได้มีการจัดเวทีการจัดการความรู้ โดยนำองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านเวทีเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการความรู้ ที่เน้นให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรได้จริง โดยนำเสนอเครื่องมือในการจัดการความรู้ที่หลากหลาย เช่น การเล่าเรื่อง การถอดบทเรียน สานเสวนา การจัดทำแผนงานจัดการความรู้ด้าน Happy Workplace ขององค์กร การจัดการความรู้จากการประเมินผลการทำงาน โดยมุ่งหวังให้องค์กรเหล่านี้มีความสามารถในการจัดการความรู้เพื่อขยายผลการดำเนินงาน เป็นตัวอย่างแก่องค์กรอื่น และช่วยกันสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่เป็นรูปธรรมเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

ประโยชน์ของการนำเครื่องมือไปใช้
1. มีเครื่องมือช่วยในการสกัดความรู้จากกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่ดำเนินการอยู่
2. สามารถคัดเลือกความรู้ ตัวอย่างกิจกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน
3. มีช่องทางในการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ที่สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางหรือเวลา
4. มีแหล่งเรียนรู้ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านนี้
5. มีที่ปรึกษาทางวิชาการในด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร และการ ดำเนินการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรของตน
6. มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะขององค์กรและเรื่องดีๆ ที่ เกิดขึ้นในองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมสร้างสรรค์การดำเนินงานร่วมกัน
7. สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรวิธีการใช้เครื่องมือ
การใช้เครื่องมือ Happy 8 Menu ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน เนื่องจากเครื่องมือมีความหลากหลาย ตั้งแต่การเป็นแหล่งในการแสวงหาข้อมูลความรู้ การเก็บรวบรวมความรู้ การสกัดความรู้ การเผยแพร่ แบ่งปันความรู้ การสร้างเครือข่ายเรียนรู้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถที่จะศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ที่มีรายละเอียดคู่มือการใช้งานให้ดาวน์โหลดไว้ หรือปรึกษาโดยตรงต่อคณะผู้ดำเนินงาน ในที่นี้ จะได้แนะนำการใช้ประโยชน์ที่สำคัญๆ ไว้ ดังต่อไปนี้

 

1) การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
องค์กรที่สนใจการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สามารถเข้าไปใช้เว็บไซต์ www.happy-workplace.com โดยสามารถเข้าไปสืบค้นฐานข้อมูลตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริม สุขภาวะองค์กร 8 ด้าน (Happy 8) ตัวอย่างสื่อที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ตามคู่มือที่จัดเตรียมไว้ให้ และสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารบทความที่เกี่ยวข้องคณะผู้ดำเนินงานจัดเตรียมไว้ และยังสามารถค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม link ของเว็บไซต์ ตลอดจนสามารถสื่อสาร ขอคำปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลการทำงานกับคณะผู้ดำเนินงาน สมาชิกองค์กรอื่นๆ ที่เข้าใช้เว็บไซต์ได้ทาง e-mail , face book หรือ webboard ของเว็บไซต์

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์www.happy-workplace.com

กลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศผ่านช่องทางการสื่อสารทาง Facebook   นอกจากการเข้าไปใช้เว็บไซต์ของโครงการเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว องค์กรที่เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเรียนรู้ที่ทางคณะผู้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งจะเน้นไปที่การเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการความรู้ การใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ เพื่อให้มีการใช้ความรู้ไปพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เช่น เทคนิคการเล่าเรื่อง การถอดบทเรียน สานเสวนา การจัดทำแผนจัดการความรู้ การจัดการความรู้จากการประเมินผลการทำงาน เป็นต้น ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ทราบ หรือผู้สนใจสามารถขอคำปรึกษาเฉพาะด้านได้จากคณะผู้ดำเนินงาน

2) การใช้ประโยชน์เพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
   นอกจากการเข้าใช้เว็บไซต์ ฐานข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์กรที่มีการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรอยู่แล้ว สามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมแก่องค์กรอื่นที่สนใจ อันจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในการขยายผลการดำเนินงาน โดยองค์กรที่สนใจจะแบ่งปันความรู้ ข้อมูลกิจกรรมขององค์กรตนเองสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรม และทำการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่แบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่นที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยในเบื้องต้น ทางคณะผู้ดำเนินงานได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ในลักษณะของแบบฟอร์มสำหรับบันทึกกิจกรรมสร้างสุขภาวะในองค์กร จำนวน 3 ชุด โดยมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ สกัดความรู้ ออกมาจากกิจกรรรมที่ดำเนินการอยู่

 

เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
ประกอบด้วยแบบบันทึกตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 3 ชุด ที่ผู้เข้าใช้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มมากรอกแล้วส่งกลับทาง e-mail คณะผู้ดำเนินงาน หรือสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บเข้าในระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เป็นตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมให้แก่องค์กร ผู้สนใจทั่วไป และจะมีการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปขององค์กร
เป็นแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์กร เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น ที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เช่น ขนาดองค์กร ประเภทองค์กร [ดาวน์โหลดเอกสาร]

2. แบบบันทึกตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
เป็นแบบบันทึกที่ออกแบบไว้เป็นเครื่องมือสำหรับการถอดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ออกมาให้เห็นวิธีปฏิบัติและเหตุผลของการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อทั้งกระตุ้นให้องค์กรที่บันทึกได้วิเคราะห์ใคร่ครวญการปฏิบัติของตนเอง และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี (Good Practice) ขององค์กรที่เข้ามาแลก เปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่มกิจกรรมขององค์กรใหม่ และองค์กรเดิมที่ต้องการยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น [ดาวน์โหลดเอกสาร]

3. แบบบันทึกสื่อที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม happy workplace
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ระหว่างองค์กร [ดาวน์โหลดเอกสาร]

3) การใช้ประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย พันธมิตรในการทำงาน
องค์กรที่สนใจการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สามารถใช้เครื่องมือ Happy 8 Menu ในการสร้างและขยายเครือข่าย แนวร่วม การทำงานด้านนี้ โดยสามารถที่จะสร้างสรรค์การดำเนินงานร่วมกัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมข่าวสารการดำเนินงานร่วมกัน ปรึกษาปัญหาการทำงานระหว่างกัน ตลอดจนร่วมกันสร้างและเผยแพร่ความรู้ในการทำงาน เพื่อพัฒนาสู่เครือข่าย ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในด้านนี้ต่อไปในอนาคตองค์ประกอบที่นำไปสู่ความสำเร็จในการใช้เครื่องมือ

1. องค์กรมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์การดำเนินงานสู่องค์กรสุขภาวะ โดยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนงานบนฐานความรู้ เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
2. องค์กรมีความตั้งใจที่ดีในการแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
3. องค์กรมีการสร้างความรู้ สกัดความรู้ มีการคิด วิเคราะห์การบันทึกตัวอย่างกิจกรรม ตั้งแต่วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน เหตุผลการออกแบบกิจกรรม ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะที่ลึกซึ้งชัดเจน เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นตัวอย่างที่ดีได้ และสามารถเล่าเรื่อง ถ่ายทอดสิ่งที่ทำออกมาเป็นเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้
4. องค์กรมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ตลอดจนสามารถใช้อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
5. มีการปฏิสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของเครื่องมือ
- สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศ ความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจากเครื่องมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงาน
- มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ที่สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูล ปรึกษาหารือการดำเนินงานได้

ช่องทางการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ศึกษารายละเอียดได้จาก www.happy-workplace.com
หรือติดต่อที่:
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu KM)
สำนักงานโครงการฯ ห้อง 1410 ชั้น 4 อาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

มือถือ 08-6996-1231 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: http://www.facebook.com/thaihappyworkplace